Noen eksempler på NIBIO's WebGIS-tjenester:

7805898752

7077689574

Avløpsløsninger i norske kommuner

WebGIS overvåking, grunnvannsbrønner

Jorddatabanken - gjennomsnitt av PAl, KAl, MgAL og pH pr kommune

Myrarkivet - antall myrkart pr kommune


Samsoness


HjorteGIS

819-344-0435


Andre WebGIS-tjenester fra NIBIO:

WebGIS Agricat, beregningsmodell for avrenning fra jordbruksarealer

WebGIS Salt, beregningsmodell for miljøskade fra vegsalt

WebGIS eiendom, overvåking av bygninger og eiendommer i tunnelprosjekter

WebGIS OpenKarakterisering, analyse av jordbrukspåvirkede vannforekomster

WebGIS innsyn, publikumstjeneste for innsyn i tunnelprosjekter


(907) 442-4163


WebGIS flom, web-basert modellverktøy for å simulere effekter av flomdempende tiltak i landbruksområder

WebGIS vannmiljø, web-basert fagsystem for tilførselsberegning og simulering av tiltak